Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ หลักการรับรู้รายได้และสัญญาเช่า NPAEs และ PAEs ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 01603 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวิทยากร ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายในหัวข้อหลักการรับรู้รายได้ตาม NPAEs หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้น ตาม TFRS…
  in ข่าวกิจกรรม Read 28 times Read more...
 • กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs)” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม AccRevo (โปรแกรมบัญชีออนไลน์) และโปรแกรม…
  in ข่าวกิจกรรม Read 58 times Read more...
 • สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 Professional Competence for Learning Society ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งเป็นบทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ คุณจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คุณสายฝน วิลัย…
  in ข่าวกิจกรรม Read 16 times Read more...
 • สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการสำหรับการสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 01602 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์กิตติมา ทางนะที และอาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ บรรยายให้ความรู้ถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานและสหกิจศึกษา มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกว่า 100 คน
  in ข่าวกิจกรรม Read 77 times Read more...