LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการบัญชีด้านวิชาการและสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Microsoft Teams เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ครั้งที่ 1 (Microsoft Excel) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ และอาจารย์พรพิมล อิฐรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการบัญชี สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาการบัญชีให้มีความรู้ และบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง…
  in ข่าวกิจกรรม Read 139 times Read more...
 • วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Accounting Challenge ณ ห้อง 01602-3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาสาขาการบัญชีทุกชั้นปี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละชั้นปี ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำงบการเงินร้านค้าจำลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่…
  in ข่าวกิจกรรม Read 193 times Read more...
 • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาการบัญชี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาการบัญชี กล่าวต้อนรับ และมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาการบัญชี คุณวิชุดา ศรีสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด…
  in ข่าวกิจกรรม Read 199 times Read more...
 • สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด.91) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงอาหารกลาง มทร.อีสาน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 และ 3 คอยให้บริการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์งานจริงได้ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี ผ่านช่องทางการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ของเว็บไซต์กรมสรรพากร
  in ข่าวกิจกรรม Read 898 times
 • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ หลักการรับรู้รายได้และสัญญาเช่า NPAEs และ PAEs ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 01603 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวิทยากร ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายในหัวข้อหลักการรับรู้รายได้ตาม NPAEs หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้น ตาม TFRS…
  in ข่าวกิจกรรม Read 942 times
 • กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs)” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม AccRevo (โปรแกรมบัญชีออนไลน์) และโปรแกรม…
  in ข่าวกิจกรรม Read 1020 times
 • สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 Professional Competence for Learning Society ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งเป็นบทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ คุณจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คุณสายฝน วิลัย…
  in ข่าวกิจกรรม Read 942 times
 • สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการสำหรับการสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 01602 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์กิตติมา ทางนะที และอาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ บรรยายให้ความรู้ถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานและสหกิจศึกษา มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกว่า 100 คน
  in ข่าวกิจกรรม Read 1046 times