Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีด้านวิชาการสู่เป็นนักบัญชี 4.0 กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินมาตรฐานการสอบบัญชีการบริหาร และระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ดร.อัจฉรา ชนากลาง…
  in ข่าวกิจกรรม Read 37 times Read more...
 • สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเข้าไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจริง ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  in ข่าวกิจกรรม Read 264 times Read more...
 • สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ "Young & Smart Learning Accountant" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับโครงการ "Young & Smart" ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำบัญชี การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี…
  in ข่าวกิจกรรม Read 313 times Read more...
 • สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4…
  in ข่าวกิจกรรม Read 416 times Read more...