LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สาขาการเงิน จัดโครงการ Fin’ Junior 4.0 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นได้มีการแนะนำคณาจารย์ในสาขา และได้เชิญศิษย์เก่าสาขาการเงิน คุณปัณณวัตร์ แพธนาธีระวงศ์ จากธนาคารทหารไทยธนชาต สาขานครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการเรียนรู้ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน และคุณอภิสิทธิ์ เศษกลาง…
  in ข่าวกิจกรรม Read 47 times Read more...
 • นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 17 (17th SRU National, International and Graduate Conference 2022 (SRUCon 2022)) “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังโควิด-19” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Cisco…
  in ข่าวกิจกรรม Read 57 times Read more...
 • คณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรที่ 8 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย/การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยคณาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน…
  in ข่าวกิจกรรม Read 173 times Read more...
 • วันที่ 13 มีนาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “Innovation Finance Fair” กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน โดยนางสาววิลัยลักษณ์ สมดี นักศึกษาสาขาการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญ อาจารย์วิภาวดี พรโคกสูง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์ประจำสาขาการตลาด…
  in ข่าวกิจกรรม Read 129 times Read more...