Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสู่บัณฑิต Hand On และฟังบรรยายในหัวข้อ "จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัย" โดยคุณพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น.
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 223 times
 • ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Finance Fair 2019 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ภายในงาน มีออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจากนักศึกษาและผู้ประกอบการ
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 224 times
 • ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "Financial Change the World การเงินเปลี่ยนโลก" ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวมณรัตนา รุ่งวรานนท์ โทร. 088-2640987
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 291 times

ข่าวกิจกรรม

 • สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กำหนดจัดโครงการ “โครงการจัดสอบหลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (P 1)” ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน…
  in ข่าวกิจกรรม Read 49 times Read more...
 • สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่อาจารย์ผู้สอน พัฒนาคุณภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้คณาจารย์สาขาวิชาการเงินสามารถสอบและได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ในการดำเนินกิจกรรมได้ทำการเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)” โดยคุณจักรพันธ์ เนียรศิริ สมาคมฝึกอบรมสมาคมบริหารหลักทรัพย์ไทย (ATI)…
  in ข่าวกิจกรรม Read 174 times Read more...
 • สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการก้าวย่างสู่อ้อมกอดสาขาวิชาการเงินอย่างมั่นใจ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 01407 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการเงิน มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความมั่นใจในการศึกษาในระดับอุมศึกษา เพื่อเป็นนักการเงินที่ดี มีคุณภาพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ ในการดำเนินกิจกรรมได้มีเปิดวิดีทัศน์แนะนำคณาจารย์สาขาวิชาการเงิน และกิจกรรมละลายพฤติกรรมระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง จากนั้นได้มีการบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ในหัวข้อ “แนวทางการเรียนรู้ในสาขา และเส้นทางการประกอบอาชีพ” ต่อท้ายด้วยการแนะนำการลงทะเบียนในระบบ ESS และการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  in ข่าวกิจกรรม Read 123 times Read more...
 • สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพทางด้านการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาการสอน กระบวนการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา พัฒนาอาจารย์ให้เป็นต้นแบบที่ดี และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาด้านงานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยคณาจารย์สาขาการเงิน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการตามสถานที่ต่างๆ เช่น บริษัท ฟินเทค ประเทศไทย จำกัด สมาคมนักวางแผนการเงินไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ระหว่างวันที่ 29 –…
  in ข่าวกิจกรรม Read 178 times Read more...