LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาการจัดการ ร่วมกับสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ในรายวิชากิจการเพื่อสังคม โดยมี อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา มีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ต่าง ๆ มาเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้กับนักศึกษาในกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจ และกิจกรรมจัดทำโครงการกิจการเพื่อสังคม โดยมี อาจารย์ ดร. อัมพาพร ลีลามโนธรรม ให้ความรู้ด้านการบริหารโครงการและบัญชีบริหาร…
  in ข่าวกิจกรรม Read 246 times Read more...
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ที่บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด อาคาร 5 ชั้น 4 บมจ.การบินไทย (สำนักงานใหญ่) 89 ถนน วิภาวดีฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและศักยภาพด้านการบริการของคณาจารย์…
  in ข่าวกิจกรรม Read 148 times Read more...
 • วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ออกบูทจำหน่ายสินค้า ณ โรงอาหารกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดทำแผนธุรกิจ และเรียนรู้ประสบการณ์จากการขายสินค้าจริง
  in ข่าวกิจกรรม Read 163 times Read more...
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยคณาจารย์สาขาการจัดการ ได้แนะนำนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำความเข้าใจกฎระเบียบและบทลงโทษในสถานศึกษา การมาเรียน การเข้าสอบ การแต่งกายเข้าห้องเรียนและห้องสอบ รวมถึงการลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมรูปแบบใหม่
  in ข่าวกิจกรรม Read 147 times Read more...
 • สาขาการจัดการ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด พัฒนาหลักสูตรบริหาร​ธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน โดยเป็นหลักสูตร​แรกของภาคตะวันออก​เฉียงเหนือ ที่มีการออกแบบหลักสูตร​ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ควบคู่​กับการเรียนด้านการจัดการธุรกิจ​การบิน ซึ่งในวันนี้ (16 กรกฎาคม​ 2563) ทางหลักสูตร​ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา​และมีการจัดการเรียนการสอนวันแรก ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม หัวหน้าสาขาการจัดการ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 130 times
 • โครงการ Management Day
  โครงการ Management Day Wednesday, 19 February 2020
  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "An Applying Artificial Intelligence to Develop Thailand's Industry" ซึ่งตรงกับวัน "Management Day" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมี CEO ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจมาร่วมเสวนาให้ความรู้และคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 1734 times Read more...