LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาการตลาด ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ หัวหน้าสาขาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ในช่วงการดำเนินกิจกรรม ได้มีการบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส และอาจารย์ปุริม…
  in ข่าวกิจกรรม Read 68 times Read more...
 • วันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ ETDA Business Hackathon กิจกรรม “CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์” ประจำปี 2564 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์…
  in ข่าวกิจกรรม Read 252 times Read more...
 • วันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 22-311 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด และคณาจารย์ในสาขาร่วมเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมดังกล่าว สาขาฯ ได้เชิญวิทยากรพิเศษ อาจารย์พุธิตา พรหมภู่ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 472 times Read more...
 • วันที่ 22 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับเชิญคุณนิมิต แก้วหมื่นไวย Co-Founder Front Stand Alone Café and Yourclass เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Moment-based Marketing:…
  in ข่าวกิจกรรม Read 244 times Read more...